آغاز ثبت نام وام دانشجویی
 
دانشجویان متقاضی وام می تواندد تا تاریخ 15 آذر ماه با تکمیل موار ذیل درخواست وام خود را ثبت نمایند.
مدارک مورد نیاز تقاضای وام شهریه 1399-1400
 
1-  اصل سند تعهد دانشجویی تنظیمی بوسیله یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور
2-  فرم مشخصات متقاضی و ضامن
3-   فرم درخواست وام
4-  کپی کارت ملی وتمام صفحات شناسنامه دانشجوی متقاضی وام
5-  کپی کارت ملی وتمام صفحات شناسنامه ضامن
6-  آخرین حکم استخدامی یا بازنشستگی ضامن + کپی
7-  آخرین فیش حقوقی ضامن + کپی
8-  برگه تأییدیه انتخاب واحد با مهر آموزش
9-  ثبت نام در سایت صندوق رفاه به آدرس bp.swf.ir

 

🔴فرمهای ثبت نام ⏪⬅️

✔️ فرم درخواست وام شهریه    ✔️ فرم مشخصات متقاضی وام

✔️ سند تعهد

مبلغ وام برای کاردانی و کارشناسی
1/000/000 تومان

مبلغ وام کارشناسی ارشد
2.000.000 تومان