فراخوان 
 
دانشجویان زیر جهت مشخص شدن وضعیت آموزشی خود هر چه سریعتر با اکانت @deylamanuniversity   مرتبط شوند.
 
ریحانه مرزبان
محمد غلام یار سلیمی
امیرحسین چطری
محمد کوچکی پیرکوهی
 
آموزش دانشگاه
@unideylaman