نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

انتخاب واحد کلیه دانشجویان

 یکشنبه 06/11/98 لغایت  جمعه 11/11/98

شروع کلاس ها

شنبه 12/11/98

حذف و اضافه دروس

یک شنبه 27/11/98 لغایت جمعه 02/12/98

حذف اضطراری

چهارشنبه 24/02/99 لغایت یکشنبه28/02/99

پایان کلاسها و مهلت حذف ترم (کلیه دروس نیمسال)

چهارشنبه 07/03/99

امتحانات پایانی نیمسال دوم

شنبه 10/03/99 لغایت شنبه 31/03/99