دانشجوی عزیز

ای کسی که نور امید فردای میهن در دستان تو متولد می شود

و تقدیر سرتعظیم مقابل همیت تو فرود می آورد روزت مبارک.

16آذر روز دانشجو بر تمامی دانشجویان گرامی دانشگاه دیلمان گرامی باد.