کلاس پروژه فولاد و پروژه بتن با آقای دکتر بنیامین گنجه خسروی روز چهارشنبه 6 آذر98 ساعت 3 بعدازظهر برگزار می گردد.