تمامی کلاسهای استاد فدائی روز دوشنبه 27 آبانماه تشکیل نمی شود،

جلسه جبرانی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.