برنامه واحد مشاوره در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

روز های سه شنبه ساعت 12 - 10

 

توسط سرکار خانم دکتر حداد

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

@deylaman_university