دانشجویان عزیز می توانند از روز چهارشنبه برای تهیه ژتون غذا به اتاق امور دانشجویی « جناب آقای قدیمی » مراجعه نمایند.

معاونت دانشجویی و فرهنگی

برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال امور دانشجویی مراجعه نمایید

 

http://t.me/deylaman_university/