🔰زمان کلاس توجیهی  #پروژه مالی و #کارآموزی  گروه #حسابداری

✅کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه مالی آقای فدایی روز دوشنبه 22 مهر ساعت 9 الی 10 در اتاق مدیران گروه برگزار خواهد شد.

📚@unideylaman