⬛️ 🌹
#عرض_تسلیت
#سومین_روز درگذشت
#همسر گرامی
#رئیس محترم دانشگاه آقای #دکتر_ضیابری

⬛️🌹