#عمومی
کلاس تربیت بدنی ۱ و ۲ آقایان طبق برنامه کلاسی  تشکیل میگردد.
📌دانشجویان ملزم به حضور در کلاس بوده و عدم حضور به منزله حذف درس می باشد و نمره درس نیز مردود خواهد بود .