🔰اعلام تاریخ جلسه دفاع از #طرح_نهایی دانشجویان  کارشناسی #معماری

استاد راهنما  
آقای دکتر موسوی
 
تاریخ دفاع :
پنجشنبه 23 اسفند 97

استاد راهنما:
آقای مهندس پرویزی  
آقای دکتر باهلی  
آقای دکتر روشن  
خانم مهندس کفاش مجیدی  
خانم مهندس خوشکلام  
آقای مهندس ارسلانی  
آقای مهندس رمضان نژاد  
آقای مهندس نواده پور
 

زمان دفاع : شنبه 25 اسفند 97