#معماری  
#کارشناسی_ارشد
کلاس " ایده پردازی و فرآیند طراحی " آقای دکتر #عنانهاد روزهای جمعه  97/12/10 و 97/12/17 تشکیل نخواهد شد و کلاس جبرانی روز جمعه 24 اسفند برگزار می گردد.