⚠️نکات مهم قابل توجه دانشجویان

1️⃣دانشجویانی که در بازه انتخاب واحد #درخواست بررسی  واحدها ، تداخل و .....  را به مدیران گروه و یا آموزش تحویل داده بودند می توانند در زمان حذف و اضافه نسبت به اخذ واحد های مورد نظر اقدام نمایند.
همچنین با توجه به درخواست متقاضیان ، تعدادی از دروس ( ریاضی عمومی 1و2   ، ریاضی پیش و دروس تخصصی ) ارائه شده  است .

2️⃣دانشجویانی که در نیمسال گذشته به دلایل پزشکی در جلسه امتحان حضور نداشتند و متقاضی #حذف_پزشکی آن دروس هستند حداکثر تا پنجشنبه 2 اسفند فرصت دارند تا گواهی پزشکی خود را به آموزش تحویل دهند در غیر اینصورت نمره آن درس "صفر "منظور خواهد شد.

3️⃣دانشجویانی که در ترم گذشته دروسی را به صورت #مهمان در سایر دانشگاه ها اخذ کرده بودند می بایست حداکثر تا 4 اسفند نمرات آن دروس را به دبیرخانه تحویل دهند.

ی که در نیمسال گذشته به دلایل پزشکی در جلسه امتحان حضور نداشتند و متقاضی #حذف_پزشکی آن دروس هستند حداکثر تا پنجشنبه 2 اسفند فرصت دارند تا گواهی پزشکی خود را به آموزش تحویل دهند در غیر اینصورت نمره آن درس "صفر "منظور خواهد شد.

3️⃣دانشجویانی که در ترم گذشته دروسی را به صورت #مهمان در سایر دانشگاه ها اخذ کرده بودند می بایست حداکثر تا 4 اسفند نمرات آن دروس را به دبیرخانه تحویل دهند.