🔸#معماری 🔸
#طرح_نهایی

❇️ دانشجویانی که در نیمسال اول 98-97 درس طرح نهائی را اخذ  کرده بودند ، حداکثر تا چهارشنبه یکم اسفند فرصت دارند تا فرم مجوز دفاع را تکمیل و پس از تأیید  آموزش ، مالی و استاد راهنما به آموزش (آقای حسن نیا) تحویل دهند .

دانلود فرم گواهی دفاع

زمان جلسه دفاع دانشجویانی که فرم مجوز دفاع را تا تاریخ مورد نظر تحویل دهند متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانشجویانی که امکان دفاع از پایان نامه خود راندارند می بایست حداکثر تا 10 اسفند جهت تمدید طرح نهائی اقدام نمایند.