🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
اطلاعیه مهم اخذ سنوات تحصیلی آقایان🗣

#آقایان #نظام_وظیفه #اانتخاب واحد

⚠️🚫مهلت سنوات مجازتحصیلی دانشجویان 🔻ورودیهای ذکر شده🔻پایان یافته⌛️و در صورت عدم پیگیری، حق انجام انتخاب واحد این ترم را نخواهند داشت .🚫

⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️
⛔️کاردانی=5ترم
ورودی های مهر95 و قبل از آن

⛔️کارشناسی ناپیوسته=6ترم
ورودی های بهمن 94 و قبل از آن

 ⛔️کارشناسی پیوسته=10ترم
ورودی های بهمن 92 و قبل از آن

⛔️کارشناسی ارشد=6ترم
ورودی های بهمن 94 و قبل از آن
⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️

📣آقایان فاقدپایان خدمت  شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8تا11به امور نظام وظیفه دانشگاه واقع در بخش آموزش (#آقای_دیلمی) مراجعه و نسبت به دریافت فرم اخذ سنوات پلیس+10اقدام نمایند.

#هماهنگی  👇🏻
42245500 داخلی 2