شرایط انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی98-97

1- تسویه حساب باقیمانده  بدهی گذشته .

2- پرداخت مبلغ علی الحساب حداقل 5 میلیون ریال معادل پانصدهزار تومان برای تمامی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ورودی های جدید و قدیم  تا تاریخ 13 بهمن 97.

3- پرداخت علی الحساب مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان برای کارشناسی ارشد ورودی های جدید و قدیم تا تاریخ 13 بهمن 97.

توجه:

دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید، کمیته امداد، بهزیستی . . . قبل از شروع انتخاب واحد با مراجعه به این مراکز، نسبت به اخذ مجوز وتحویل به کارشناس مالی (آقای افرازه)  مؤسسه اقدام نمایند.