قابل توجه دانشجویانی که درخواست وام شهریه برای نیمسال اول 98-97 را در سامانه صندوق رفاه ثبت کرده اند و تاییدیه صندوق رفاه را دریافت کرده اند –

دانشجویان می بایست هرچه سریعتر به شعبه انتخابی بانک مهرایران مراجعه ومدارک مورد نیاز را به بانک ارائه دهند و نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

تشکیل پرونده و اخذ تمامی مدارک و تضمینات طبق ضوابط و مقررات جاری بانک می باشد .

دانشجو و ضامن که دارای بدهی غیرجاری (سررسید گذشته ، معوق ، مشکوک الوصول و یا چک برگشتی) به صندوق یا سیستم بانکی در هر مرحله از دریافت تسهیلات داشته اند فاقد شرایط دریافت وام می باشند.

مدارک متقاضی :

  1. درخواست کتبی و تکمیل فرم ها و قرارداد بانک توسط دانشجو وضامن در شعبه انتخابی
  2. مدارک ضامن :

1-2 – ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن (مدارک هویتی)

2-2- ارائه مدرک هویتی شغلی ( تصویر آخرین فیش حقوقی ممهور شده با گواهی کسر از حقوق و یا ارائه یک فقره چک توسط ضامن ) برا یکارمندان شاغل یا ارائه کسب معتبر مربوط به محل کسب و آخرین قبض آب یا برق یا گاز برای شغل های آزاد .

تبصره 1- در صورتی که ضامن کارمند قراردادی با حد اقل 1 سابقه باشند ارائه پرینت گردش حساب بانکی با تأییدیه بانک و مهر الزامی است .

تبصره 2- در صورتیکه ضامن دارای مشاغل آزاد باشد ارائه چک به مبلغ اصل و کارمزد و ارائه پرینت گردش حساب بانکی با تأییدیه و مهر بانک الزامی است.

  1. ارائه مدرک معتبر جهت احراز هویت محل سکونت ضامن از قبیل (فیش آب، برق یا گاز به نام متقاضی یا تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه ، مبایعه نامه ، صلحنامه قطعی محل سکونت )

نکات مهم و قابل توجه:

  1. وام گیرنده وضامن نبایستی درسیستم بانکی دارای بدهی و چک برگشتی باشند.
  2. ارائه اصل مدارک وام گیرنده وضامن به منظور رویت و تطبیق از سوی مسئول تسهیلات شعبه الزامی است .
  3. کلیه امضای اسناد ، اوراق بایستی در حضور مسئول مربوطه شعبه تأیید گردد.