#آخرین مهلت # نظام وظیفه  :

تمامی دانشجویان پسر فاقد پایان خدمت، در هر مقطع تحصیلی، حتماً یکبار باید به پلیس+10 مراجعه نمایند. درصورتی که هنوز اقدام ننموده اید هرچه سریع تر به بخش آموزش (آقای دیلمی) مراجعه نمایید.