#امتحانات
 #پیش_برنامه_امتحانات

🔰به اطلاع می رساند که دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه مدیریت آموزشی ، تاریخ امتحانات پایان ترم خود را مشاهده  و در صورت وجود مشکل و یا داشتن پیشنهاد تغییر در #پیش_برنامه ، درخواست کتبی خود را بصورت حضوری 🔸حداکثر تا تاریخ🔻 26 آذرماه🔻به واحد آموزش ارائه دهند.
❗️ درصورت ارائه ی درخواست  پس از تاریخ ذکر شده ، امکان رسیدگی به آنها وجود نخواهد داشت.

🔴توجه:
تاریخ #قطعی برنامه‌ی_امتحانات ( ◀️#پس از بررسی درخواست های دانشجویان و اعمال تغییرات احتمالی ▶️ ) تاریخ های مندرج در #کارت_ورود_به_جلسه می باشد.