#کلاس_جبرانی

درس مبانی دیجبتال آقای حسام محسنی روز جمعه 23 آذر ساعت 17 تشکیل می گردد.