هفته آینده (روز برنامه کلاسی در این ترم) آخرین امتحان عملی درس تربیت بدنی 1 و 2 استاد سرکار خانم زمانی برگزار خواهد شد. (مخصوص دانشجویانی که امتحان نداده اند.) در صورت عدم حضور دانشجو نمره صفر منظور خواهد شد.