کلاس جبرانی درس شناخت و طراحی معماری روستا آقای مهندس رمضان نژاد روز چهارشنبه ۱۴ آذر ساعت ۱۶برگزار خواهد شد.