کلاس خانم آزماینده روز سه شنبه ۹۷/۰۹/۰۶ تشکیل نمی گردد و کلاس جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد.