📌#معماری

❎کلاس شناخت و طراحی معماری روستا آقای مهندس رمضان نژاد روز دوشنبه 5 آذر تشکیل نخواهد .
کلاس جبرانی آن روز چهارشنبه97/09/05 ساعت 16 برگزار می گردد.