#کامپیوتر

کلاسهای زبان ماشین و اسمبلی و ذخیره و بازیابی اطلاعات آقای مهندس واحد محمدی روز شنبه 19 آبان تشکیل نخواهد شد، کلاسهای جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.