🔰زمان کلاس توجیهی #کارآموزی و پروژه_مالی

کلاس توجیهی کارآموزی آقای #فدایی روز شنبه 19 آبان ساعت 9 صبح و کلاس توجیهی پروژه مالی ساعت 10 صبح همان روز برگزار خواهد شد.