تمامی کلاس های خانم مهندس #یعقوبی روز سه شنبه مورخ ۱۵ آبان تشکیل نمی گردد، کلاس جبرانی آنها به شرح زیر می باشد.


کلاس جبرانی درس #(ایجاد بانک های اطلاعاتی) روز دوشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۱  ساعت ۱۳:۳۰_۱۱ در کلاس ۱۱۳ تشکیل می گردد.


کلاس جبرانی درس "شبکه های کامپیوتری" و "شبکه های محلی کامپیوتری" روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۳ ساعت ۱۳_۱۰:۳۰ در کلاس ۱۱۴ تشکیل می گردد.