📌با توجه به گزارش برخی از اساتید محترم در خصوص حضور در کلاس دانشجویان
 مجدداً متذکر می شود، به استناد تبصره 1 ماده 17 آئین نامه آموزشی وزارت علوم اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند،چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفرمنظور خواهد شد.