📌بسیار مهم
ا🔻ا🔻ا
آخرین مهلت

🔹دانشجویان پسر درحال تحصیل که دوره تحصیلشان در دانشگاه دیلمان بیش از مدت مجاز طول کشیده ، هرچه سریع تر به قسمت بایگانی واحد آموزش (آقای آرمان کوچکی) مراجعه و پرونده ی خود را جهت اخذ مجوز سنوات ارفاقی به (آقای دیلمی) تحویل نمایند.

🔸کاردانی= 5ترم🔹کارشناسی ناپیوسته=6ترم🔸کارشناسی پیوسته=10ترم🔹ارشد=6ترم

🔻باتوجه به تغییرات قوانین نظام وظیفه ، بی توجهی و تأخیر نسبت به موضوع، عواقب جدی برای دانشجو داشته و منجر به اخراج آنها خواهد شد.

ساعت مراجعه (8تا 11 هر روز)