کلاس توجیهی #کامپیوتر #فناوری اطلاعات
دانشجویانی که در ترم تابستان با خانم مهندس یعقوبی کارآموزی و پروژه دارند باید از طریق ایمیل های زیر
 Myaqubi@gmail.com       ,     yaqubi_mahboubeh@yahoo.com  
با ایشان در ارتباط باشند.