#معماری
تحویل پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی ۲ و آشنایی با مرمت ابنیه خانم مهندس روشنک رحیمی روز دوشنبه ۸مرداد ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد.