#عمران
تحویل نهایی #پروژه_سازه_های_بتن_آرمه  خانم مهندس #ضمیری سه شنبه ۹مردادماه ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد.