تحویل نهایی #پروژه و #کارآموزی آقای #مهندس واحد محمدی روز دوشنبه مورخ ۹۷/۵/۱ ساعت ۱۰صبح برگزار خواهد شد.