#عمران
تحویل نهایی #پروژه_سازه_های_بتن_آرمه خانم مهندس #حدادی_زاده روز دوشنبه ۹۷/۵/۱ ساعت ۱۲ برگزار خواهد شد.