جلسه بررسی کارآموزی آقای مهندس چرختاب روز دوشنبه 25/4/97 ساعت 12 ظهر برگزار می گردد. حضور همه دانشجویان الزامی است.