#معماری
تحویل نهایی درس طرح معماری ۱ خانم مهندس #حیدرپور در تاریخ ۲۰تیر ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد .