#کامپیوتر
🔰زمان تحویل #پروژه و گزارش #کارآموزی خانم مهندس #یعقوبی روز شنبه 16 تیرماه 97 ساعت 9 صبح خواهد بود .
🔻لازم به ذکر است حضور دانشجویان الزامی است و جلسه فوق  مجددا برگزار نخواهد شد!