تمامی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) که رشته فارغ التحصیلی مقطع کاردانی با رشته در حال تحصیل مقطع کارشناسی آنان متفاوت است، هرچه سریعتر به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.