#کامپیوتر
 کلاس های خانم مهندس #مجتهدی روز پنجشنبه 27 اردیبهشت تشکیل نخواهد شد .کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد .