#گرافیک
تمامی کلاسهای آقای #محمدعلیزاده روز چهارشنبه 26 اردیبهشت تشکیل نخواهد شد . کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.