واجدین شرایط پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد در سایر دانشگاه ها

ده درصد برتر رشته مهندسی عمران:

  1. زینب مجاوری ابوالفضل
  2. بابک جواهربین
  3. ایمان مرادی
  4. علی اسدی آسیابدری

ده درصد برتر رشته مهندسی برق:

  1. فاطمه مریخ

ده درصد برتر رشته مهندسی معماری:

  1. زهرا نقدی پور لسکوکلایه
  2. فاطمه ثروتی
  3. فرشته اکبری