#حسابداری
کلاس پژوهش عملیاتی 2 خانم #پورباقر چهارشنبه 19 اردیبهشت تشکیل نخواهد شد و کلاس جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد.

 

کانال رسمی اطلاع رسانی  آموزش موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان  

https://telegram.me/unideylaman