سجاد نازی

مرتبه علمي: مربی
کارشناس ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران

[جزئيات بيشتر]

مهدی علیرضایی

مرتبه علمي: استادیار
عضو نظام مهندسی ایران
VDI عضو انجمن جامعه مهندسین مشاور آلمان
تسلط به زبان آلمانی

[جزئيات بيشتر]

رضا پرویزی

مرتبه علمي: مربی

[جزئيات بيشتر]

صفحات :
۱