مقاطع موجود در موسسه

برق الکترونیک مقطعکاردانی ناپیوسته 

الکترونیک عمومی مقطع کاردانی ناپیوسته

مهندسی برق قدرت مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق - قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته


۱۳۹۱/۵/۶