مدیر گروه

 

 

 

مدیر گروه رشته عمران 

فرم ارتباط مستقیم با مدیر گروه رشته عمران

آقای مهندس شاهین چرختاب

 

 

مرتبه علمی : مربی

کارشناس ارشد عمران-سازه

 

مدارک تحصیلی :

1        کارشناسی        عمران         عمران         دانشگاه سراسری سمنان         1377
2        کارشناسی ارشد         عمران         سازه         دانشگاه مازنداران        1380

مقالات و کتب :

  • بهینه سازی و بهسازی سازه ها
  • بررسی سبک سازی اعضای غیر سازه ای با استفاده از مصالح سنتی
  • ضرورت بهره گیری از علوم و تکنولوژی نوین در رشته عمران و استفاده از روش های آموزشی الکترونیک به صورت
  • بررسی سازه های سبک سنتی در مناطق اقلیمی شمالی کشور و مقایسه با ساختمانهای موجود در کنفرانس بین الملل

سوابق اجرایی :

  • مدیر پروژه 110 واحد ویلایی ساختمانی در شهر تنکابن
  • کارشناس ارشد مدیریت مسکن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • عضو هیأت علمی موسسه دانشگاهی دیلمان

افتخارات و جوایز :

  • آنالیز و تحلیل سیستم بولوک استاد (رتبه دوم ابتکار در جشنواره بین المللی خوارزمی)
  •  

 

وظایف مدیر گروه

-تهیه برنامه اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش

آن به رئیس دانشکده 
-ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه 
-نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی 
-تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده 
-تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط 
-تشکیل و اداریه جلسات شورای گروه و ارسال گزاش کار ، مصوبات ، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه

ها و آئین‌نامه‌ها مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است 
-پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده 
-انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده 
-پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس داشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه 
-ارزیابی کیفیت فعالیت های سالیانه گروه و ارائه گزارش عملکرد گروه به رئیس دانشکده 
-ارزشیابی کار سالیانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده با توجه به حضور و فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی 
-پیشنهاد نصب و عزل سرپرستان کارگاه ها و آزمایش گاه های تحت سرپرستی به رئیس دانشکده 
-بررسی و تأیید مدارک ترفبعات افقی و عمودی اعضای هیأت علمی گروه۱۳۹۱/۵/۶