لینک ورود مستقیم به کلاسهای روز جمعه

جـمـعـه

لینک ورود به کلاس

استاد

ساعت پایان

ساعت شروع

درس

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-127582-

یمقانی محمد رضا

1030

800

سیستم توزیع شده

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-127580-

یمقانی محمد رضا

1300

1030

ارزیابی و کارائی سیستم های کامپیوتری

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-127581-

حسام محسنی-سیدعبدالرضا

1630

1400

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

 

۱۳۹۹/۸/۲۴