لینک ورود مستقیم به کلاسهای روز سه شنبه

سـه شـنـبـه

لینک ورود به کلاس

استاد

ساعت پایان

ساعت شروع

درس

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-610353-

فدائی کلورزی- اسماعیل

930

7:45

مدیریت مالی 2

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-22202-

چرختاب مقدم -شاهین

1200

9:30

فیزیک 1 (حرارت و مکانیک )

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-22202-

چرختاب مقدم- شاهین

1200

9:30

فیزیک عمومی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-610349-

فدائی کلورزی -اسماعیل

1120

9:35

حسابرسی سیستم های حسابداری کامپیوتری

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-122408-

ضیابری- میر منصور

13:00

10:30

الکترومغناطیس

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-610334-

فدائی کلورزی -اسماعیل

13:00

11:25

مدیریت مالی 1

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-22201-

محسن زاده- معین

14:30

1200

ریاضی عمومی 1

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-22201-

محسن زاده- معین

14:30

1200

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-221017-

چرختاب مقدم- شاهین

13:30

1200

اقتصاد مهندسی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-6130209-

فدائی کلورزی -اسماعیل

14:35

13:05

پول و ارز و بانکداری

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-92000221-

خانم ارجمند

16:00

14:30

دانش خانواده )دختران(  (جدید)

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-45040498-

محمدی - واحد

17:00

14:30

برنامه نویسی پیشرفته

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-610350-

رقائب پور- فطوره

17:40

16:00

حسابداری مالیاتی (تغییر ساعت)

 

۱۳۹۹/۸/۲۴