لینک ورود مستقیم به کلاسهای روز شنبه

شـنـبـه

لینک ورود به کلاس

استاد

ساعت پایان

ساعت شروع

درس

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21020998-

کفاش مجیدی - مرجان

13:00

10:00

ارائه معماری به کمک رایانه

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-23914-

خالقی -سید جلال

چرختاب مقدم – شاهین

14:30

12:30

سیستم های ساختمانی و روش های اجرا

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-230204-

محمد پور ضیائی- فاطمه

15:30

13:00

احتمال مهندسی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-230204-

محمد پور ضیائی- فاطمه

15:30

13:00

آمار و احتمالات مهندسی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-23940-

رشیدی فرد -ابراهیم

خالقی - سید جلال

18:00

16:00

قوانین و مقررات پیمان

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-23910-

خالقی سید جلال

10:00

8:00

نظریه های مدیریت پروژه

 

۱۳۹۹/۸/۲۴