اهداف اختصاصی مرکز مشاوره

اهداف مرکز مشاوره به طور کلی پیشگیری ازآسیب های روانی و اجتماعی و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت روان دانشجویان می باشد.

1- ارتقاء سطح دانش و بینش روان شناختی دانشجویان در زمینه مسائل و مشکلات و نیازهای آن. 
2- راهنمایی دانشجویان جهت شناخت صحیح توانایی ها و مشکلات خود. 
3- راهنمایی دانشجویان در تصمصم گیری آگاهانه ، عاقلانه و انتخاب احسن. 
4- راهنمایی دانشجویان در جهت حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج. 
5- کمک به دانشجویان به منظور افزایش سازگاری موثر با محیط تحصیل و زندگی ، توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی.
6- پیشگیری از بروز و شیوع مسایل و مشکلات عاطفی ، رفتاری و توسعه بهداشت روانی در بین دانشجویان.
 
7- ایجاد زمینه های لازم برای ارتقا روابط میان فردی سالم بین دانشجویان.


۱۳۹۵/۱۰/۱۹